Helse og omsorg

På lag med Åmotsamfunnet!

Helse- og omsorgstjenestene skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomi og skal preges av god kvalitet med mennesket i sentrum, der du blir ivaretatt, inkludert og sett. Du skal være trygg på at du får rett hjelp til riktig tid i Åmot og i alle faser i livet. Dette starter allerede på helsestasjonen, gjennom barnehage, skole og over i voksen alder. Vi vil videreutvikle en helse- og omsorgssektor som vi fortsatt kan være stolte av. Vi må styrke og tilpasse vårt offentlige helsevesen i møte med en stadig økende eldre befolkning. Vi kan ikke alene «rekruttere oss ut av» det økende arbeidskraftsbehovet i helse- og omsorgstjenestene. En annen fordeling av arbeidsoppgaver, trygge ansatte med god kompetanse, digitale løsninger og et sterkt fokus på forebygging og rehabilitering blir avgjørende for å møte behovet framover.I samfunnet ser vi en økning i psykiske utfordringer, spesielt hos ungdom. Det er også en økning av personer med demens. Dette er oppgaver vi skal jobbe aktivt med, gjennom tilrettelagte tilbud.De som har bygget landet og skapt det flotte inkluderende samfunnet vi har, fortjener en verdig alderdom. Dette handler om muligheten til selvstendighet, aktivitet og faktisk hjelp når du trenger det. Vi kjemper for sykepleiere og helsefagarbeidere i hele faste stillinger. Det handler ikke bare om å ha nok folk på jobb, men også om at alle som trenger omsorg og beskyttelse skal møte kjente ansikter som er del av et stabilt fagmiljø. Slik sikrer vi høyere kvalitet i tjenestene. Åmot Arbeiderparti vil:
  • Kjempe for hele og faste stillinger i helsesektoren som gir trygghet og forutsigbare tjenester.
  • Aktivt styrke arbeid med arbeidsmiljøet for å redusere sykefravær.
  • Styrke arbeidet med psykisk helse, spesielt blant barn og unge.
  • At barn og ungdom skal bli møtt med åpen dør og en tilgjengelig skolehelsetjeneste.
  • Styrke demensomsorgen gjennom faglig utvikling og tilrettelagte tilbud.
  • Sørge for at flere kan bo trygt hjemme gjennom tilrettelagte tilbud og velferdsteknologiske løsninger.
  • At kommunen skal tilby en kombinasjon av hjemmebaserte tjenester, omsorgsboliger, dagtilbud og sykehjemsplasser med korttids- og rehabiliteringstilbud.  At mennesker med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke tas mer på alvor slik at samfunnsmessig likestilling og deltagelse oppnås.
  • Sørge for at det blir satt inn tiltak for å hindre digitalt utenforskap.Fortsatt kjempe for et akutt- og fødetilbud ved sykehuset i Elverum.

Er du enig med Åmot Arbeiderparti om Helse og omsorg?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker