Klima og miljø

På lag med Åmotsamfunnet!

Naturen og miljøet er grunnlaget for velferden og trivselen vår. Bærekraftig bruk av naturressursene er viktig for verdiskaping, arbeidsplasser og bosetting.  Når vi tenker på fremtiden skal vi ta på alvor hvilken natur og hverdag vi har tenkt å overlate til våre barn og de som kommer etter oss. Det forplikter. Vi er siste generasjon som kan gjøre noe med klimakrisen. Det er ikke bare opp til hver enkelt å ta grønne valg, fellesskapet må også ta større ansvar for vår felles fremtid.

Åmot Arbeiderparti vil:
  • Vedta en klima- og miljøplan for Åmot kommune med fokus på redusert klimaavtrykk i kommunen, eksempelvis ved økt kapasitet og antall abonnementer på fjernvarmeanlegget.
  • Sørge for mer fornybar energi ved modernisering og utvidelse av eksisterende kraftverk i kommunen, herunder både vann- og vindkraft og solenergi.
  • Arbeide aktivt for utbygging av Glomstadfoss kraftverk som vil gi 150 GWH.
  • Vedtatte bestandsmål for rovdyr skal følges og reguleres, slik at belastningen for beitenæringene og lokalsamfunn reduseres.
  • Elektrifisere Røros-/Solørbanen, og få mer person- og godstransport over på jernbane.
  • Påvirke til at det blir differensierte drivstoffavgifter i områder der kollektivtrafikk er lite utbygd.
  • Styrke vei og samferdsel i Åmot kommune gjennom samordnede revideringsforslag fra regionen til Nasjonal transportplan.
  • Øke produksjonen av fornybar energi i kommunen for å bidra til det grønne skiftet, i form av mindre utslipp og mer verdiskaping.
  • Arbeide for en sirkulærøkonomi med større grad av materialgjenvinning og mindre matsvinn.
  • At det statlige virkemiddelapparatet for grønn omstilling styrkes.

Er du enig med Åmot Arbeiderparti om Klima og miljø?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker