Gunvor A. Stormoen - ordførerkandidiat

Næring og utvikling

På lag med Åmotsamfunnet!

Forsvarets betydning i Åmotsamfunnet er stor. Forsvaret betyr mange arbeidsplasser, både direkte og indirekte. Forsvarets tilstedeværelse i vår region er kommet for å bli, og Åmot Arbeiderparti skal aktivt støtte opp om den nødvendige videreutviklingen av Forsvaret i Åmot.

Vi lever i en utfordrende tid der krig igjen herjer i Europa, i vår egen bakgård. Dette påvirker oss i hverdagen, og det angår også oss i Åmot. Vi har allerede tatt imot flyktninger og vi er åpne for å ta imot flere. Vi står derfor overfor en utfordring i å inkludere disse i Åmotsamfunnet. Det er som fellesskap vi står best rustet for eventuelle kriser, og kommunen har også et ansvar for å ivareta vår sikkerhet og trygghet. Vi må videreutvikle vår lokale beredskap, vi må være beredt til å hjelpe hverandre, samtidig som vi støtter opp om den nødvendige styrkingen av Forsvaret.

Høyskolen i Innlandet avdeling Rena er viktig for Åmotsamfunnet. I tillegg til mange arbeidsplasser og et aktivt studentmiljø bidrar de til å styrke utdanningsnivået blant Åmots innbyggere. Åmot Arbeiderparti skal bidra til at vi er aktive i utviklingen av Høgskolen og i å være en ledende utdanningsinstitusjon innen sine fagområder. Vi skal bygge oppunder gode synergier mellom Høgskolen, Forsvaret og kommunen. 

Vi vil ha et landbruk som er bærekraftig og klimavennlig. Dette innebærer et skogbruk der avvirkning og forvaltning er på linje med dagens nivå.  Et aktivt jordbruk som sikrer god dyrevelferd, mattrygghet og sikker matforsyning. Naturressursene våre skal skjøttes slik at også framtidige generasjoner skal kunne nyte godt av dem. Dette gjelder også tilleggsnæringer knyttet til ulike former for turisme, jakt og fiske.

Åmotsamfunnet skal kjennetegnes som en løsningsorientert kommune, med innbyggerne i fokus og et høyt servicenivå. Vi har fokus på lokal verdiskapning, derfor skal kommunen søke å prioritere tilbud om leveranser fra lokale leverandører så lenge disse er konkurransedyktige.

Åmot Arbeiderparti vil:

  • Aktivt legge til rette for at Forsvarets tilstedeværelse i Åmot styrkes.
  • Aktivt følge opp FSJ fagmilitære råd og Forsvarskommisjonens anbefalinger om økt beredskap og forsvarsevne ved å legge til rette for videreutvikling av Forsvaret i Rena leir.
  • Aktivt støtte opp om Høgskolen Innlandet og campus Rena, og styrke avdelingens posisjon som en ledende utdanningsinstitusjon innen sine fagområder.
  • Sikre og bevare beredskaps- og krisehåndteringsstudiene og musikkstudiene på Rena.
  • Bidra til utvikling av et innovasjonssenter i tilknytning til Høgskolen på Rena med kobling mellom Forsvaret, næringsliv, forskning og offentlige etater.
  • Tilrettelegge for videreutvikling og realisering av planene for videre hytteturisme i kommunen.
  • Lage en utviklingsstrategi for hele kommunen med stor grad av innbyggermedvirkning.
  • At det utarbeides en plan for en helhetlig boligpolitikk med tilpasset tilbud for ulike behovs- og aldersgrupper, og spesielt i på yngre i etableringsfasen.

Er du enig med Åmot Arbeiderparti om Næring og utvikling?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker