Oppvekst og utdanning

På lag med Åmotsamfunnet!

Barn og unge er fremtiden, og en god oppvekst varer hele livet. Vi blir aldri utlært og utvikler oss sammen hver dag. Åmot Arbeiderparti vil at vi i Åmotskolen skal bygge rause og inkluderende elevfellesskap der alle elever opplever mestring og kan virkeliggjøre sine talenter og evner. Det er viktig for oss at hvert enkelt barn blir sett og verdsatt, og at alle barn og unge skal bli møtt med tillit, anerkjennelse, respekt og tydelige forventninger. Vi har tro på at reell elevmedvirkning gir økt elevengasjement, mening og motivasjon i læringsarbeidet. 

Det skal være nulltoleranse for mobbing, diskriminering og krenkelser. Skole og barnehage skal ha et nært og godt samarbeid med de foresatte, bygd på respekt og likeverd.Det skal være trygt å vokse opp i Åmot kommune. Barn og unge skal ikke være avhengig av foreldrenes økonomi. Det skal være et godt samarbeid mellom ulike faglige instanser barn og ungdom møter i sin hverdag. Åmot Arbeiderparti vil styrke laget rundt barn og unge med en helhetlig tverrfaglig innsats, men også arbeide for at barnehage-, skolelærere og andre ansatte i skole og barnehage har gode arbeidsvilkår og riktig kompetanse.

Åmot Arbeiderparti vil:

  • Sørge for at alle elever, lærere og øvrige ansatte får en trygg skolehverdag.
  • At kvaliteten på barnas læringsmiljø i skole og barnehage får høyeste prioritet, der det utvikles en forpliktende standard for inkludering, god klasseledelse og ledelse av barnegrupper i barnehagen – Åmotstandarden.
  • At barn og foresatte får reell medvirkning på skole- og barnehagehverdagen.
  • Være pådriver for å innføre en lese-, skrive- og regnegaranti der alle elever sikres den hjelpen de trenger for å mestre de grunnleggende ferdighetene før de går ut av 2. trinn.
  • At barn og unge blir engasjert i fysisk aktivitet gjennom hele oppvekstløpet, og at praktiske, kreative ferdigheter vektlegges i opplæringen.
  • Ha tverrfaglig kompetanse i oppvekstsektoren, hvor helse-, barnehage- og skolefagligkompetanse går hånd i hånd.
  • Ha en kultur- og aktivitetsskole som inngår som en del av SFO.
  • At Norge må fortsette å ta imot flyktninger, og sikre dem trygghet, inkludering, tilgang til skolegang, opplæring og arbeid.

Er du enig med Åmot Arbeiderparti om Oppvekst og utdanning?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker